parallax background

Regolamentazione del suono delle campane

 
 

DIOCESI DI TRIESTE


Regolamentazione del suono delle campaneProt.N.97/PAR-VARIE/24


Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”.
Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.
Nella nostra Diocesi si rende opportuno un aggiornamento della regolamentazione del suono delle campane stabilita con Decreto del 25 febbraio 2022 (Prot. N.160/VDI/22), al fine di salvaguardarne le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.
Pertanto, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano, con il presente atto

DECRETO


che nella Diocesi di Trieste vengano osservate le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
– indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
– essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
– scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
– richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00. Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto.

4. La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 3 minuti, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 5 minuti. La durata del suono e dello scampanio per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, di funerali, di matrimoni, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale, specifica di ciascun luogo, ed essere ispirata a criteri di moderazione.

5. L’intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli).

6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Il presente Decreto ha immediata decorrenza.

DALLA CURIA VESCOVILE
Trieste, 14 febbraio 2024✠ Enrico Trevisi
Vescovo di Triestesac. Luigi Tonon
Cancelliere Vescovile
TRŽAŠKA ŠKOFIJA


Ureditev zvonjenja cerkvenih zvonovProt.N.97/PAR-VARIE/24


Pomen zvonjenja je opredeljen v št. 1455 Rimskega obrednika Blagoslovi: “Že v starih časih so uporabljali posebne znake in zvoke, da bi krščansko ljudstvo vabili k skupnemu bogoslužju, da bi ga obveščali o najpomembnejših dogodkih v krajevni skupnosti, da bi ga med dnevom vabili k molitvi, zlasti k trojnemu pozdravu Devici Mariji. Glas zvonov torej na nek način izraža občutke Božjega ljudstva, ko se veseli in ko joka, ko se zahvaljuje ali moli in ko se zbere na istem mestu ter razodeva skrivnost svojega občestva v Kristusu Gospodu.”
Od zdavnaj je bila uporaba zvonov bogoslužni izraz cerkvenega občestva, orodje za poziv k bogoslužnemu slavju in za drugo javno izražanje ljudske pobožnosti ter znamenje, ki označuje pomembne trenutke v življenju krščanske skupnosti in posameznih vernikov. Po pojmovanju katoliške Cerkve in sporazumih, ki jih je sklenila z Italijansko republiko, spada zvonjenje v okvir verske svobode. Kot takega ga namerava Cerkev ščititi in urejati izključno sama ob upoštevanju današnjih družbenih razmer.
V naši škofiji moramo primerno posodobiti ureditev zvonjenja, ki je bila vzpostavljena z odlokom z dne 25. februarja 2022 (Prot. št.160/VDI/22), da bi se ohranile značilne verske značilnosti ob spoštovanju sedanjih potreb prebivalstva.
Zato po zaslišanju Škofijskega duhovniškega sveta s tem aktom

ODLOČAM,


da se v Tržaški škofiji upoštevajo sledeče določbe:

1. Zvonjenje je dovoljeno samo za naslednje namene:
– da označuje bogoslužna slavja in druge izraze javne molitve in ljudske pobožnosti;
– da je v posebnih okoliščinah znamenje, ki spremlja prej omenjena praznovanja;
– da označuje najpomembnejše trenutke v življenju krščanske skupnosti (praznike, žalovanja itd.);
– da vabi k pozdravu Mariji zjutraj, opoldne in zvečer.
Za drugačno uporabo je treba zaprositi krajevnega ordinarija, ki jo izjemoma lahko dovoli.

2. Zvonjenje za zgoraj navedene namene je dovoljeno od 7. do 21. ure. Velikonočno bedenje in božična vigilija veljata za izjemi.

3. Čase, navedene v 2. točki je treba spoštovati tudi za bitje ure v zvoniku, če je zanj odgovorna župnija ali druga cerkvena ustanova, ki je pristojna za obredje verske zgradbe.

4. Trajanje zvonjenja za oznanjevanje bogoslužnih obredov ne sme nikoli presegati treh (3) minut. Izjema velja za slovesna bogoslužja, pri katerih zvonjenje ne sme trajati več kot 5 minut. Trajanje zvonjenja in slovesnega odzvanjanja za druge namene (za Angel Gospodov ali ob priliki posebnih slovesnosti, ob prazniku farnega zavetnika, ob smrti vernika, ob pogrebih, porokah itd.) v nobenem primeru ne sme presegati tradicionalnih krajevnih običajev in naj se navdihuje ob merilu zmernosti.

5. Intenzivnost zvoka mora biti, če je le mogoče (tudi z upravljanjem morebitnega ojačevalnika), tako naravnana, da zvonovi ob upoštevanju okoljskega konteksta, v katerega je bogoslužni prostor vključen, ohranijo svojo funkcijo znamenja (za vernike morajo biti slišni in prepoznavni).

6. Te določbe se uveljavljajo, kolikor je to mogoče, tudi kadar zvonjenje predvajajo mehanske ali elektronske naprave.

Odlok začne veljati nemudoma.

IZ TRŽAŠKE ŠKOFIJE
Trst, 14. februarja 2024✠ Enrico Trevisi
tržaški škofduhovnik Luigi Tonon
škofov kancler